Centrála CZ: +420 283 009 111

Informace k ochraně osobních údajů – www.pema.eu

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou

Vítáme Vás na našich webových stranách. Váš zájem nás těší. Společnost PEMA GmbH (dále jen: PEMA) bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Proto bychom Vás tímto chtěli informovat, které údaje z návštěv našeho webu využíváme a k jakým účelům. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro celou webovou prezentaci společnosti PEMA, za kterou zodpovídá společnost PEMA GmbH jmenovaná v tiráži.

Co jsou to osobní údaje?

„Osobní údaje“ jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu („dotčená osoba“); tedy např. její občanské jméno, její věk, její rodinný stav, její adresa, její e-mailová adresa, její telefonní číslo, její bankovní spojení nebo její datum narození.

Základní informace

Pokud není v následujících odstavcích uvedeno jinak, nejsou při užívání našich webových stran shromažďovány, zpracovávány a užívány v zásadě žádné osobní údaje. Při zobrazení našich webových stran dojde k přenosu některých informací, jakými je např. IP adresa, typ a verze použitého prohlížeče, použitý operační systém, webová stránka, ze které jste přišli, a přesný čas dotazu.

Tyto údaje nemůže PEMA přiřadit žádným konkrétním osobám. Spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů neprovádíme; tyto údaje navíc po jejich statistickém vyhodnocení mažeme a užíváme je výhradně ke zlepšení atraktivity, obsahu a funkčnosti našich webových stránek.

1. Jméno a kontaktní údaje podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů, které zpracovává:

odpovědná instituce: PEMA GmbH, Northeimer Str. 90-94, 37412 Herzberg am Harz, Německo, telefon: +49 (0) 5521 860 0, fax: +49 (0) 5521 860 1139, e-mail

Podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti PEMA je k zastižení na výše uvedené adrese, nebo v případě důvěrných zásilek do vlastních rukou na adrese Hans Joachim Metzen, SIZ GmbH, Simrockstr. 4, 53113 Bonn, e-mail: datenschutz@pema.eu.

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a způsob jejich použití

a) Při návštěvě webových stránek

Při zobrazení naší webové stránky www.pema.eu se prostřednictvím prohlížeče, který je používán Vaším koncovým zařízením, automaticky odesílají informace na server naší webové stránky. Tyto informace se dočasně uloží v tzv. protokolovém souboru. Bez Vašeho přičinění při tom dojde k zaznamenání a do automatického smazání i k uložení následujících informací: IP adresa vyhledávajícího počítače,

datum a čas přístupu,

název a URL zobrazeného souboru,

webová stránka, ze které došlo k přístupu (Referrer-URL),

použitý prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače a dále název Vašeho poskytovatele přístupu k internetu (Access-Provider).

Zmíněné údaje zpracováváme k následujícím účelům:

zajištění bezproblémového spojení webových stránek,

zajištění pohodlného užití našich webových stránek,

vyhodnocování bezpečnosti a stability systému a

k dalším administrativním účelům.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše vyjmenovaných účelů shromažďování osobních údajů. V žádném případě neužíváme shromážděné údaje za účelem činění závěrů o Vaší osobě.

Dále využíváme při návštěvě našich webových stránek cookies a analytické služby. Bližší vysvětlení k nim naleznete v bodě č. 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Při přihlášení k odběru našeho newsletteru

Po Vašem výslovném odsouhlasení podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR užíváme Vaší e-mailové adresy k pravidelnému zasílání našeho newsletteru. Pro obdržení newsletteru postačuje udání e-mailové adresy.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit, na příklad přes odkaz na konci každého newsletteru. Druhou možností je poslat žádost o odhlášení z odběru kdykoli e-mailem na adresu kontakt-gdpr@pema.eu.

c) Při využití našeho kontaktního formuláře

V případě jakýchkoli otázek Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na našich webových stránkách. K tomu je nezbytné zadat platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz přišel, a abychom ho mohli zodpovědět. Další údaje můžete poskytnout dobrovolně.

Zpracování osobních údajů za účelem navázání kontaktu s námi se uskutečňuje podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

d)Při užití online systému žádosti o pracovní pozici

V rámci přijímacího řízení budou osobní údaje shromažďovány, zpracovány a použity pouze za účelem přijímacího řízení. Bez Vašeho souhlasu nebudou údaje z přijímacího řízení poskytnuty třetím osobám. Před předáním Vašich údajů poskytnete výslovně svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a využitím Vámi poskytnutých údajů a s případným poskytnutím Vašich údajů z přijímacího řízení tuzemským a zahraničním pobočkám společnosti PEMA GmbH k vyřízení přijímacího řízení. Uživatel sám zodpovídá za veškerý obsah, která zasílá společnosti PEMA. Vaši žádost o pracovní pozici prověří příslušní referenti personálního oddělení, příslušná specializovaná oddělení a případně i podniková rada. Předání údajů probíhá výhradně v rámci platných předpisů o ochraně osobních údajů, zejména v případech, kdy je k tomu společnost PEMA právně zavázána.

Upozorňujeme Vás, že žádosti o pracovní pozici, které nám zašlete e-mailem, jsou přenášeny v nezašifrované formě.

3. Předávání údajů

Předávání Vašich osobních údajů třetím osobám za jiným účelem, než který je uveden níže, se neuskutečňuje.

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, pouze pokud:

k tomu dáte podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR výslovné svolení,

je předání podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR nezbytné k provedení smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření a neexistuje důvod k předpokladu, že převažuje ochrany hodný zájem na nepředání Vašich údajů,

pro předání podle čl. 6 odst. 1 s. 1. písm. c GDPR existuje zákonná povinnost,

je to právně přípustné a podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR pro naplnění smluvních vztahů s Vámi nezbytné.

4. Cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies. Jedná se o malé datové soubory, které automaticky generuje Váš prohlížeč a které se ukládají na Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.), když navštívíte naše webové stránky. Cookies na Vašem koncovém zařízení nezpůsobí žádné škody, neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

Do cookie se ukládají informace, které vznikají vždy v souvislosti s konkrétním užívaným koncovým zařízením. To ale neznamená, že tím bezprostředně získáváme znalost o Vaší identitě.

Použití cookies slouží na jedné straně k tomu, abychom pro Vás zjednodušili užití naší nabídky. K tomu používáme tak zvané relační cookies, abychom rozeznali, že jste již konkrétní stránky našich webových stránek navštívili. Tyto relační cookies se po opuštění našich webových stránek automaticky mažou.

Kromě toho používáme, taktéž za účelem optimalizace uživatelského komfortu, časově omezené cookies, které po určitou stanovenou dobu zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení. Pokud naše webové stránky navštívíte opakovaně, abyste využili našich služeb, dojde k automatickému rozeznání, že jste u nás již byli, jaké údaje jste zadali a které nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Cookies využíváme také k tomu, abychom mohli užití našich webových stran statisticky zaznamenat a také ho vyhodnotit za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás (viz bod č. 5.). Tyto cookies nám umožní při opětovné návštěvě našich webových stránek rozpoznat, že jste u nás již byli. Tyto cookies se po určité stanovené době automaticky smažou.

Tyto údaje zpracované prostřednictvím cookies jsou potřebné pro uvedené účely k zachování oprávněného zájmu nás i třetích osob podle čl. 6 odst. 1 s. 1. písm. f GDPR.

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Svůj prohlížeč však můžete konfigurovat i tak, aby se na Váš počítač žádné cookies neukládaly nebo aby se vždy objevilo upozornění, než se nové cookie uloží. Plná deaktivace cookies ovšem může vést k tomu, že nebudete moct využívat všech funkcí našich webových stránek.

5. Nástroje pro analýzu a sledování

Níže uvedená a námi aplikovaná sledovací opatření jsou prováděna na základě čl. 6. odst. 1 s. 1 písm. f GDPR. Užitím sledovacích opatření chceme zajistit přizpůsobení podoby webu potřebám uživatelů a kontinuální optimalizaci našich webových stran. Sledovací opatření využíváme také k tomu, abychom mohli užití našich webových stránek statisticky zaznamenat a také ho vyhodnotit za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás. Tyto zájmy lze ve smyslu výše uvedeného předpisu považovat za oprávněné.

Příslušné účely zpracování osobních údajů a kategorie údajů lze dohledat v jednotlivých sledovacích nástrojích (tracking-tools).

a) etracker:

Na našich webových stranách jsou použity technologie společnosti etracker GmbH (<a href=“http://www.etracker.com“>www.etracker.com</a>) k analýze údajů o užívání. Přitom jsou užívány cookies (viz bod č. 4). Údaje vyhotovené pomocí etrackeru jsou podle našich instrukcí etrackerem zpracovávány a ukládány výhradně v Německu. Etracker rozpozná přihlášení i dané zařízení a přemění ho na jednoznačný klíč, který ale nelze přiřadit konkrétní osobě. Jiné užití, spojení s jinými údaji nebo předání třetím osobám je vyloučeno.

Proces sledování můžete odmítnout a kdykoli ho deaktivovat, aniž by to pro Vás mělo nějaké negativní důsledky. Další informace k ochraně osobních údajů u společnosti etracker naleznete na (https://etracker.com/datenschutz).

b) Google Adwords Conversion Tracking

Abychom mohli užívání našich webových stránek statisticky zaznamenat a vyhodnotit za účelem optimalizace našich webových stránek pro Vás, využíváme dále i Google Conversion Tracking. Pokud jste se na naše webové strany dostali přes reklamu na Googlu, nasadí zde Google Adwords do Vašeho počítače cookie (viz bod č. 4).

Tyto cookies ztrácí po 30 dnech svoji platnost a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webových stránek zákazníka Google Adwards a cookie ještě nevypršelo, mohou Google a zákazník poznat, že uživatel na reklamu klikl a na tuto stranu se dostal.

Každý zákazník služby Google Adwards obdrží jinou cookie. Cookies tak nelze vysledovat přes webové stránky zákazníka služeb Google Adwards. Informace získané pomocí Conversion-Cookies slouží k vypracování konverzní statistiky pro zákazníky služby Google Adwards, kteří se rozhodli pro conversion tracking. Zákazníci služby Google Adwards takto zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na nějakou stránku opatřenou tagem pro conversion tracking. Nedostanou ale žádné informace, díky nimž by se dal uživatel osobně identifikovat.

Pokud se trackingového systému účastnit nechcete, můžete odmítnout vytvoření cookies, které je k tomu nezbytné – a to třeba nastavením prohlížeče, který obecně deaktivuje automatické vytváření cookies. Cookies pro conversion tracking můžete deaktivovat také tak, že nastavíte svůj prohlížeč tak, aby blokoval cookies z domény „www.googleadservices.com“. Poučení o ochraně osobních údajů ke conversion tracking společnosti Google naleznete zde (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6. Plug-iny sociálních médií

Na našich webových stránkách používáme na základě čl. 6 odst. 1 s. 1. písm. f GDPR plug-iny sociálních sítí Facebook, Twitter, Google+ a Instagram, abychom se jejich prostřednictvím stali známějšími. Na reklamní účel, který se za tím skrývá, lze ve smyslu GDPR nahlížet jako na oprávněný zájem. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou osobních údajů nese daný poskytovatel. Napojení tohoto pluginu z naší strany probíhá cestou tak zvané metody dvojího kliknutí, abychom návštěvníky našich stran co nejlépe chránili.

Na našich webových stranách Vám nabízíme možnost užívání tzv. „sociálních pluginů“ pro společnosti:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

„Tweet“ – tlačítko společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;

“+1″ – tlačítko společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

„Recommended-Button“ společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;

„Share-Button“ společnosti XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo.

Informace o záznamu a použití Vašich údajů v sociálních sítích naleznete v příslušných uživatelských podmínkách jednotlivých poskytovatelů.

a) Facebook

Na našich webových stranách používáme pluginy sociálních médií společnosti Facebook, abychom dodali užívání našeho webu osobnější podobu. K tomu užíváme tlačítka „TO SE MI LÍBÍ“ a „SDÍLET“. Jedná se přitom o nabídku společnosti Facebook.

Napojením těchto pluginů získává Facebook informace, že Vás prohlížeč zobrazil danou webovou stránku naší webové prezentace, a to i pokud nemáte účet na Facebooku nebo pokud právě nejste na Facebook přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) Vás prohlížeč zprostředkuje přímo serveru společnosti Facebook v USA a tam je uloží.

Pokud jste k Facebooku přihlášeni, může Facebook návštěvu našich webových stran přímo přiřadit k Vašemu účtu. Pokud pluginy aktivně použijete, na příklad tlačítko „TO SE MI LÍBÍ“ nebo „SDÍLET“, bude odpovídající informace rovněž předána přímo na server společnosti Facebook a tam uložena. Tyto informace budou navíc na Facebooku zveřejněny a zobrazeny Vašim facebookovým přátelům.

Facebook může tyto informace využít za účelem reklamy, průzkumu trhu a uživatelsky vhodného designu facebookových stran. K tomu Facebook vytváří uživatelské, zájmové a vztahové profily, např. aby mohl vyhodnotit Vaše používání našich webových stran s ohledem na reklamní inzeráty, které se Vám na Facebooku zobrazují, aby mohl informovat ostatní uživatele Facebooku o Vašich aktivitách na našich webových stranách a aby mohl zajistit další služby spojené s užíváním Facebooku.

Pokud nechcete, aby Facebook přiřadil údaje evidované přes naši webovou prezentaci k Vašemu facebookovému účtu, musíte se před Vaší návštěvou na našich webových stránkách z Facebooku odhlásit.

Informace o účelu a objemu sběru údajů, o dalším zpracování a užití těchto údajů společností Facebook, o Vašich právech, která se k tomu vztahují, a o možnostech nastavení ochrany soukromé sféry naleznete v pokynech k ochraně osobních údajů na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter

Na našich webových stránkách jsou integrovány pluginy poskytovatele mikroblogu Twitter Inc. (Twitter). Pluginy Twitteru (tlačítko tweet) poznáte na našich webových stranách podle loga Twitteru. Přehled tweetovacích tlačítek naleznete zde (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Zobrazíte-li stránku naší webové prezentace, která obsahuje takovýto plugin, vytvoří se přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Twitteru. Twitter tím získá informaci o tom, že jste svojí IP adresou navštívili naše webové stránky. Pokud kliknete na tweetovací tlačítko v době, kdy jste přihlášeni k Vašemu účtu na Twitteru, můžete ve svém profilu na Twitteru vytvořit hypertextový odkaz na obsah našich webových stránek. Tím může Twitter přiřadit návštěvu našich webových stránek Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že my jako poskytovatel webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných údajů ani jejich užití ze strany společnosti Twitter.

Pokud si nepřejete, aby Twitter přiřadil návštěvu našich webových stran Vašemu profilu, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Twitteru.

Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter ((https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Na našich webových stranách používáme i tak zvané sociální pluginy od Instagramu, provozovaného společností Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Instagram“).

Tyto pluginy jsou označeny logem Instragramu, na příklad ve formě „instagramové kamerky“.

Zobrazíte-li některou stránku naší webové prezentace, která obsahuje takovýto plugin, naváže Vás prohlížeč přímé spojení se servery Instagramu. Obsah pluginu Instragram zprostředkuje přímo Vašemu prohlížeči a zapojí ho do obsahu stránek. Tímto napojením získává Instagram informace, že Vás prohlížeč zobrazil odpovídající webovou stránku naší webové prezentace, a to i pokud nemáte profil na Instagramu nebo pokud právě nejste na Instagram přihlášeni.

Tyto informace (včetně vaší IP adresy) Váš prohlížeč zprostředkuje přímo serveru společnosti Instagram v USA a tam je uloží. Pokud jste k Instagramu přihlášeni, může Instagram návštěvu našich webových stránek přímo přiřadit k Vašemu účtu na Instagramu. Pokud aktivně používáte pluginy, na příklad instagramové tlačítko, bude odpovídající informace rovněž předána přímo na server společnosti Instagram a tam uložena.

Tyto informace budou navíc na Vašem účtu na Instagramu zveřejněny a zobrazí se Vašim kontaktům.

Pokud nechcete, aby Instagram přiřadil údaje shromážděné přes naši webovou prezentaci bezprostředně k Vašemu instagramovému účtu, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Instagramu odhlásit.

Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

Použití pluginů kanálu YouTube

Pro začlenění videí využíváme m. j. poskytovatele YouTube. Kanál YouTube provozuje společnost YouTube LLC s hlavním obchodním sídlem v 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je zastupován společností Google Inc. se sídlem v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na některých našich internetových stranách využíváme pluginy poskytovatele YouTube. Pokud si zobrazíte internetovou stranu vybavenou takovýmto pluginem, na příklad naši mediatéku, dojde k navázání spojení se servery společnosti YouTube, přičemž je využit plugin. Tím je serveru společnosti YouTube předána informace o tom, které z našich internetových stran jste navštívili. Pokud jste v té době přihlášeni ke svému uživatelskému účtu na YouTube, přiřadí YouTube tuto informaci Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při užití pluginu, tedy např. při kliknutí na inicializační tlačítko u nějakého videa, bude tato informace taktéž přiřazena vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete předejít, pokud se před užitím našich internetových stran odhlásíte ze svého uživatelského účtu na YouTube a z uživatelských účtů firem YouTube LLC a Google Inc. a smažete patřičné cookies těchto firem.

Informace o účelu a objemu sběru údajů, o dalším zpracování a užití těchto údajů společností YouTube, o Vašich právech, které se k tomu vztahují, a o možnostech nastavení ochrany soukromé sféry naleznete v pokynech k ochraně osobních údajů společnosti YouTube:
www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Použití pluginů kanálu Vimeo

Pro začlenění videí využíváme m .j. poskytovatele Vimeo. Vimeo je provozován společností Vimeo, LLC s hlavním sídlem v 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Na některých našich internetových stranách využíváme pluginy poskytovatele Vimeo. Pokud si zobrazíte internetovou stranu vybavenou takovýmto pluginem, na příklad naši mediatéku, dojde k navázání spojení se servery společnosti Vimeo, přičemž je využit tento plugin. Tím je serveru společnosti Vimeo předána informace o tom, které z našich internetových stran jste navštívili. Pokud jste v té době přihlášeni jako člen portálu Vimeo, přiřadí Vimeo tuto informaci vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při užití pluginu, tedy např. při kliknutí na inicializační tlačítko u nějakého videa, bude tato informace taktéž přiřazena vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete předejít, pokud se před užitím našich internetových stran odhlásíte ze svého uživatelského účtu na portálu Vimeo a smažete patřičná cookies portálu Vimeo.

Informace o účelu a objemu sběru údajů, o dalším zpracování a užití těchto údajů společností Vimeo, o Vašich právech, které se k tomu vztahují, a o možnostech nastavení ochrany soukromé sféry naleznete v pokynech k ochraně osobních údajů společnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy 

7. google maps

Na naší webové stránce využíváme službu google maps, což znamená, že obsah map z google maps může být vyvolán z externích serverů v USA. Dá se předpokládat, že IP adresa bude uložena na několik měsíců.

Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de).

8. Odkazy na další poskytovatele

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Upozorňujeme, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro webové stránky společnosti PEMA. Nemáme žádný vliv na to, zda ostatní poskytovatelé dodržují platná nařízení o ochraně osobních údajů, a ani to nekontrolujeme.

9. Neposkytování údajů třetím osobám

Poskytování Vašich údajů třetím osobám se neuskutečňuje, s výjimkou případů, kdy nám k tomu ze zákona vznikne povinnost, nebo k tomu máme Vaše svolení. V případě, že přijdou do styku s Vašimi osobními údaji externí poskytovatelé služeb, zajistili jsme právními, technickými a organizačními opatřeními a pravidelnými kontrolami, aby tito poskytovatelé dodržovali zákony o ochraně osobních údajů.

10. Práva dotčených osob

Máte právo:

podle čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich námi zpracovávaných osobních údajích. Můžete požadovat především informace o účelu zpracování, o kategorii osobních údajů, o kategoriích příjemců, jimž Vaše údaje byly nebo budou předloženy, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, smazání, omezení zpracování nebo odvolání, o existenci práva na stížnost, o původu Vašich údajů, pokud nebyly získány z naší strany, a o existenci automatizovaného učinění rozhodnutí včetně profilování a příp. o vypovídajících informacích o jejich podrobnostech;

podle čl. 16 GDPR neprodleně požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění Vašich osobních údajů uložených u nás;

podle čl. 17 GDPR požadovat smazání Vašich osobních údajů uložených u nás, pokud není jejich zpracování nezbytné k vykonání práva na svobodné vyjádření názoru a informace, ke splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu, nebo k uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků;

podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, jestliže popíráte jejich správnost, nebo je-li zpracování protiprávní, Vy ale odmítáte jejich smazání, či pokud my tyto údaje již nepotřebujeme, Vy je ale potřebujete k uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků nebo pokud jste podle čl. 21 GDPR proti zpracování podali námitku;

podle čl. 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich zprostředkování jiné zodpovědné osobě;

podle čl. 7 odst. 3 GDPR Vaše jednou udělené svolení vůči nám kdykoli odvolat. To má za následek, že ve zpracování údajů, které spočívalo na tomto svolení, nesmíme v budoucnu pokračovat.

podle čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorčího orgánu. Zpravidla se s tímto můžete obrátit na dozorčí orgán Vašeho obvyklého místa pobytu nebo pracoviště nebo sídla naší kanceláře.

11. Právo na podání námitky

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR podat proti zpracování Vašich osobních údajů námitku, pokud pro to existují nějaké důvody, které vyplývají z Vaší specifické situace nebo pokud se námitka vztahuje na přímý marketing. V posledním jmenovaném případě máte obecné právo na podání námitky, kterému vyhovíme i bez uvedení Vaší specifické situace.

Pokud chcete využít své právo na odvolání nebo podání námitky, stačí napsat e-mail na adresu kontakt-gdpr@pema.eu

12. Bezpečnost údajů

V rámci návštěvy webových stránek používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšším stupněm šifrování, který je podporován Vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, užíváme místo toho 128bitovou v3 technologii. Zda je konkrétní strana internetové prezentace přenášena zašifrovaně, poznáte podle zavřené podoby symbolu klíče či zámku ve spodní stavové liště Vašeho prohlížeče.

V dalších případech využíváme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje ochránili před náhodnými nebo záměrnými manipulacemi, částečným nebo úplným ztracením, zničením nebo nepovolaným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

13. Aktuální znění a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a ve stavu k měsíci květnu 2018.

Další vývoj našich webových stránek a odpovídajících nabídek či změny zákonných a úředních předpisů si mohou vyžádat změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli zobrazit na naší webové stránce na adrese https://www.pema.eu/datenschutz a vytisknout je.

14. Dotazy, připomínky, stížnosti

Máte-li podrobnější dotazy k našim informacím o ochraně osobních údajů a ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Hans Joachim Metzen

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Simrockstraße 4

53113 Bonn, Německo

Tel. (0049) 2 28 44 95 - 7413

Tel. (0049) 2 28 44 95 - 7555

E-Mail Ochrana osobních údajů

 

 

 

 

 

 

 

Máte otázky nebo si přejete osobní poradenství? Obraťte se na nás! Těšíme se na vaši poptávku.

KONTAKTY